+ 53.000 huizen geïsoleerd + 53.000 huizen geïsoleerd
+ 87 gecertificeerde monteurs + 87 gecertificeerde monteurs
085 876 91 50
Mail ons Bel ons Offerte

Algemene voorwaarden Isolatie Centraal

 

Deze algemene voorwaarden van Isolatie Centraal zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 19 november 2020 en terug te vinden op onze website. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met onze offerte en/of overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vervangen onze vorige.

 

ARTIKEL 1 – Definities

 

In deze voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtgever: persoon of bedrijf (rechtspersoon) dat met Isolatie Centraal een overeenkomst is aangegaan.

 

1.2 Opdrachtnemer: Isolatie Centraal (afkorting IC) of één aan haar gelieerde ondernemingen, die u een offerte aanbiedt en/of die isolatiewerkzaamheden uitvoert.

 

1.3 Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals vermeld in de offerte en/of overeenkomst.

 

1.4 Partijen: dit zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2 – Toepassing AV

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle andere voorwaarden of vermeende afspraken dan hier vermeld wijst de opdrachtnemer af, tenzij deze door de partijen onderling schriftelijk zijn vastgelegd.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod en aanvaarding

 

3.1 De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zowel de opdrachtgever (consumenten) als opdrachtnemer heeft het recht het aanbod binnen 14 dagen na aanvaarding te herroepen. Bij een zakelijk opdrachtgever is deze termijn 7 dagen voor beide partijen.

 

3.2 Het aanbod van opdrachtnemer wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende zaken dit onmogelijk maken.

 

3.3 Het aanbod van opdrachtnemer is gebaseerd op de gegevens, tekeningen enz., die de opdrachtgever bij de aanvraag heeft verstrekt. Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade – van welke aard dan ook – wanneer zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

3.4 Het aanbod bestaat uit de prijsopbouw van de werkzaamheden. Niet genoemde werkzaamheden vallen buiten het aanbod.

 

3.5 Het aanbod komt tot stand na een bezichtiging van het object door opdrachtnemer. Deze bezichtiging wordt gedaan ter onderbouwing van ons aanbod. Helaas kan opdrachtnemer niet altijd volledig zijn. Tijdens de uitvoering kunnen er toch nog technische gebreken of andere karakteristieken aan het object geconstateerd worden die bijv. de veiligheid van het team in gevaar kunnen brengen, het isoleren volgens geldende richtlijnen onmogelijk maken of de inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken. In dat geval is opdrachtnemer gemachtigd het aanbod te herroepen (en kan een nieuw aangepast aanbod doen aan de opdrachtgever, indien het werk technisch mogelijk is) of van de overeenkomst af te zien.

 

3.6 Kortingen in de offerte zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen, niet in te wisselen tegen contanten en maximaal 1 keer van toepassing van de gemaakte offerte, tenzij specifiek anders is vermeld.

 

3.7 Het aanbod van opdrachtnemer is onder voorbehoud van o.a. type- en systeemfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt in alle redelijkheid en billijkheid geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.8 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn, onjuist waren, heeft Isolatie Centraal het recht de prijzen aan te passen of de overeenkomst per direct op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit pas na persoonlijk overleg.

 

3.9 Wanneer de opdrachtgever na de herroepingsperiode (zie 3.1) zijn opdracht annuleert, mag Isolatie Centraal 30% van de offertesom aan deze opdrachtgever in rekening brengen.

 

ARTIKEL 4 – Totstandkoming overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod door de opdrachtgever. Dit aanvaarden gebeurt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van opdrachtnemer

 

5.1 Opdrachtnemer zal het werk deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

 

5.2 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat het inplannen en uitvoeren van het werk binnen een redelijke termijn plaats vindt.

 

5.3 Opdrachtnemer adviseert de opdrachtgever te wijzen op gebreken in constructies en materialen van het object waaraan gewerkt wordt. Dit geldt ook voor materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade vanwege deze gebreken.

 

5.4 Wanneer er tijdens de bezichtiging of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden, die een uitvoering in lijn van de geldende richtlijnen onmogelijk maken en deze aan de opdrachtgever meegedeeld zijn, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere gevolgen.

 

5.5 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundige personen.

 

5.6 Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aansprakelijkheid door derden tot vergoeding van schade, indien deze tijdens de werkzaamheden is toegebracht door nalatigheid en verkeerde handelingen, tenzij opdrachtnemer van tevoren de opdrachtgever heeft gewezen op risico’s op schade en de opdrachtgever heeft ingestemd deze risico’s te nemen.

 

5.7 Opdrachtnemer heeft de plicht haar werknemers veilig te laten werken. De ruimtes waarin gewerkt wordt, dienen goed bereikbaar (bijv. voldoende kruipluiken, voldoende werkhoogte), schoon en droog te zijn. De werkplek dient vrij te van schadelijke stoffen en materialen.

 

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 

6.1 De opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid het werk onbelemmerd en aaneengesloten te verrichten. De klant dient thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om opdrachtnemer toegang te verschaffen tot de woning.

 

6.2 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeerruimte voor opdrachtnemer en dat eventuele parkeervergunningen geregeld zijn. Parkeerkosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.3 De opdrachtgever dient opdrachtnemer op tijd gegevens te verschaffen m.b.t. de ligging van bijv. (gas)leidingen, kabels en riool ter voorkoming van boorschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien deze gegevens niet, te laat of onjuist zijn verschaft door de opdrachtgever. Voor schades aan verborgen leidingen, bedradingen, afvoeren enz. in de spouw, kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk gehouden worden.

 

6.4 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van een eventuele subsidie op isolatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de opdrachtgever is geschied.

 

6.5 De opdrachtgever stelt water en elektriciteit ter beschikking. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.6 Wanneer er voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden andere (voorbereidende) werkzaamheden door de opdrachtgever of door derden gedaan moeten worden, zorgt de opdrachtgever ervoor dat dit tijdig is uitgevoerd, zodat opdrachtnemer geen vertraging ondervindt. Wanneer de opdrachtgever een vertraging vermoedt, dient hij dit minimaal 48 uur van tevoren te melden. Als de aanvang of voortgang wordt vertraagd door omstandigheden en dit niet 48 uur van tevoren is gemeld, heeft opdrachtnemer het recht de directe of indirecte schade en kosten te verhalen op de opdrachtgever.

 

6.7 Op de werkplek mogen geen schadelijke stoffen of materiaal aanwezig zijn. Het laten verwijderen hiervan is altijd de verantwoording en voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.8 Om lekkages van spouwvulling te voorkomen is het belangrijk dat de opdrachtgever open spouwverbindingen en kieren (bijv. bij meterkast, zolder, kozijnen) dichtgemaakt heeft, tenzij opdrachtnemer schriftelijk heeft aangegeven dat dit niet nodig is.

 

6.9 Het wijzigen van een bevestigde afspraak kan kosteloos, mits dit digitaal en minimaal 48 uur van tevoren gedaan wordt. Bij annuleringen minder dan 48 uur kan opdrachtnemer de volledige kosten van het werk in rekening brengen.

 

ARTIKEL 7 – Betaling van uitgevoerde werken

 

7.1 De betalingstermijn voor de particuliere opdrachtgever is direct bij oplevering. De betaling dient per PIN of directe (mobiele) overschrijving te gebeuren. De opdrachtgever ontvangt digitaal een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

 

7.2 De zakelijke opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van de factuur. Indien uit het kredietrapport blijkt dat de onderneming een score heeft met een financieel verhoogd risico, heeft opdrachtnemer recht op een vooruitbetaling.

 

7.3 Bij wanbetaling kan opdrachtnemer besluiten de vordering over te dragen aan een derde. Alle direct en indirecte kosten inzake wanbetaling, zoals o.a. de rentekosten, advocaatkosten, buitengerechtelijke kosten (15% van de hoofdsom met een minimum van €125) in zullen aan de te laat betalende opdrachtgever worden doorberekend.

 

ARTIKEL 8 – Garantie van opdrachtnemer

 

8.1 Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken na de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij deze gebreken niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen. De garantie op isolatiewerkzaamheden is 10 jaar, tenzij er een andere termijn is aangegeven.

 

8.2 De volgende situaties zijn uitgesloten van garantie:

▪ Schade die ontstaan is door gebrekkige ventilatie door de opdrachtgever.

 

▪ Schade die niet ontstaan is door opdrachtnemer tijdens en na het plaatsen van de isolatie.

 

▪ Schade die niet terug te voeren is op het materiaal en/of de montage.

 

▪ Schade door externe invloeden, wijzigingen van de situatie, reparaties en/of vernieuwingen door de opdrachtgever en/of derden.

 

▪ Schade door bijv. door slecht voeg- of kitwerk.

 

8.3 De opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie op de isolatiewerkzaamheden, wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

8.4 De garantie op isolatiewerkzaamheden is 10 jaar, tenzij er een andere termijn is aangegeven.

 

ARTIKEL 9 – Kwaliteit werkzaamheden

 

9.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren conform de gestelde richtlijnen. Onze werkzaamheden worden onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd op kwaliteit. Dit gebeurt door een onafhankelijk instituut, zoals SKG-IKOB.

 

9.2 Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient deze binnen 14 dagen gemeld te worden aan opdrachtnemer. Het melden vindt schriftelijk of digitaal plaats met foto’s. De opdrachtgever dient echter wel de factuur te hebben voldaan.

 

9.3 Opdrachtnemer of een door hem aangewezen deskundige wordt – na het ontdekken van de gebreken – in gelegenheid gesteld onderzoek te verrichten om tot een – voor beide partijen – oplossing te komen en om mogelijke aansprakelijkheid te kunnen bepalen.

 

9.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door ons is aangebracht met een maximum aan de aanneemsom (tot een max. schadebedrag van € 15.000). De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten.

 

ARTIKEL 10 – Minder- en meerwerk

 

Het aanbod in de offerte is een vaste aanneemsom, met uitzondering van situaties zoals beschreven in 3.5 en 3.8

 

ARTIKEL 11 – Privacy

 

Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de toestemming om gegevens, foto’s en dergelijke te bewaren en gebruiken in het kader van uitvoering werkzaamheden, garantiebepaling en promotie. Mocht opdrachtgever zich hierover later bedenken dan zal opdrachtnemer de gegevens, foto’s en dergelijke verwijderen.

 

ARTIKEL 12 – Overmacht

 

12.1 Wanneer de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden voor één van de partijen onmogelijk is i.v.m. overmacht, is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen vrijgesteld.

 

12.2 Wanneer de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden voor één van beide partijen onmogelijk is door een oorzaak die niet kan worden toegerekend, is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten en voor opdrachtnemer daarbij de gederfde winst op dat werk.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen naar 085-8769150 of e-mailen naar info@isolatiecentraal.nl

 

IC BV IC WEST BV IC OOST BV
Dijkleger 19 Magazijnweg 5 Weteringstraat 9
Vianen Alphen a/d Rijn ‘s Heerenberg
Kvk: 69165971 Kvk: 75440156 Kvk: 74069993

 

Versiedatum 14 december 2020